Guziki

Opłaty

OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA PRZEDSZKOLA w roku szkolnym 20015/2016

Podstawa prawna

Uchwała Nr LII/434/14 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

Opłaty za pobyt

Korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę jest odpłatne i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego. Wysokość opłaty podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty. Opłata pobierana jest w wysokości odpowiadającej iloczynowi stawki opłaty i liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola przekraczających wymiar bezpłatnych 5 godzin.

Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za świadczenia przedszkola określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.

Stawka żywieniowa

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

Wysokość stawki żywieniowej wynosi:

  • 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 5,00zł/dzień
  • 2 posiłki (śniadanie, obiad) - 4,00zł/dzień
  • 1 posiłek (obiad)- 1,00/dzień

Miesięczna wysokość opłat z tytułu korzystania przez dziecko z wyżywienia stanowi iloczyn:

  • dziennej stawki żywieniowej;
  • liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę dni nieobecności dziecka, w miesiącu poprzednim.

Termin płatności

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie wnoszone są przez rodziców dziecka do dnia 25 każdego miesiąca , w którym pobierane są świadczenia u intendenta od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie dziecka od NNW w roku szk. 2015/2016 wynosi - 36,00zł - Opłata jednorazowa w miesiącu wrześniu.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-02-2016 - Edycja treści.

14-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-02-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 506